Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Odesláním kontaktního dotazníku svobodně, výslovně a srozumitelně vyjadřuji a uděluji svůj souhlas společnosti MND Drilling & Services a.s. se sídlem Lužice, Velkomoravská 900/405, 696 18 (dále také jako „MND DS“) jakožto správci osobních údajů se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů , které jsem zcela dobrovolně poskytl v rámci žádosti o přijetí do pracovního poměru a zaslání životopisu. Souhlasím, aby k mým osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje nezbytné pro splnění účelu zpracování, zejména údaje získané v rámci účasti na výběrovém řízení u společnosti MND DS.

Poskytnuté osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovány výlučně pro potřebu a za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání u společnosti MND DS. Souhlas uděluji na dobu 24 měsíců od okamžiku udělení souhlasu a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv i bez udání důvodu odvolat a to písemně na adresu sídla společnosti MND DS anebo emailem na adresu kariera-ds@mnd.cz. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Požádám-li společnost MND DS o informaci o zpracování mých osobních údajů, je mi společnost MND DS povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k mým osobním údajům, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů nebo výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, které jsou předmětem shromažďování, uchovávání a zpracování. Rovněž mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož mám i právo uplatnit přenositelnost údajů a likvidaci mých osobních údajů ze strany společnosti MND DS po ukončení doby trvání účelu zpracování. Jsem si vědom toho, že mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud mám za to, že mé osobní údaje jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.Beru na vědomí, že k poskytnutým osobním údajům mají přístup personalisté společnosti MND DS a vedoucí pracovníci společnosti MND DS, a to v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí, zda má osoba bude potenciálně vyzvána k účasti na výběrovém řízení na obsazení pracovní pozice u společnosti MND DS.

Prohlašuji, že všechny uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé

* Hvězdičkou označená pole jsou povinná.