Osobní dotazník

Vážený spolupracovníku,

vítejte v týmu MND DS! Radostnou zprávu o Vašem přijetí již víte. Nyní, abychom Vám mohli založit osobní spis a připravit pracovní smlouvu, budeme od Vás potřebovat, co možná nejdříve vyplnit tento dotazník.

Vyplňte prosím všechna povinná pole (označená hvězdičkou), případně další, pokud je k jejich vyplnění důvod.

Děkujeme za Vaši spolupráci,

HR Tým MND Drilling & Services a.s.

Osobní dotazník

Osobní údaje

Trvalé bydliště

Číslo účtu pro zasílání mzdy

Rodinní příslušníci

Manžel/ka

Děti

Průběh předchozích zaměstnání

Vzdělání

Další odborné vzdělání

Jazykové znalosti

Práce s počítačem

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Informace ke
zpracování osobních údajů

Vážený pane uchazeči o zaměstnání/Vážená paní uchazečko o zaměstnání. S ohledem na skutečnost, že jste na základě výběrového řízení uspěl/uspěla na obsazení pracovní pozice u společnosti MND Drilling & Services a.s., sídlem Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18, IČ: 25547631 (dále také jako „Zaměstnavatel“), požádali jsme Vás touto online formou o vyplnění výše uvedeného dotazníku s údaji nezbytnými pro založení a následnou realizaci Vašeho pracovního poměru u Zaměstnavatele. Součástí takto poskytovaných Vašich údajů jsou rovněž údaje, které jsou považovány za osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení GDPR“). Abychom mohli pracovní poměr a příslušnou dokumentaci, související s uzavřením a následnou realizací Vašeho pracovního poměru k Zaměstnavateli řádně a včas připravit, žádáme Vás tímto o vyplnění předmětného dotazníku.

Jelikož z důvodu Vašeho připravovaného a navazujícího zaměstnání (pracovního poměru) k Zaměstnavateli tímto dochází ke zpracování Vašich osobních údajů souvisejících s pracovněprávním vztahem, účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o účelu, právním základu, způsobu a rozsahu tohoto zpracování. Dokument dále poskytuje informace o době uchování Vašich osobních údajů, způsobu jejich shromáždění i o tom, jaká máte ve vztahu ke zpracování práva a jak je můžete případně uplatnit.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, zejména nařízením GDPR.

Při podpisu příslušné pracovní smlouvy budete dále seznámeni s vnitřním předpisem Zaměstnavatele - Vnitřní zásady ochrany osobních údajů společnosti MND Drilling & Services a.s. – směrnice Zaměstnavatele č. SM 01-5000-18, kdy tímto dokumentem budete seznámeni s dalšími účely zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele a s dalšími podmínkami ochrany osobních údajů u Zaměstnavatele.

V souvislosti s uzavíráním Vašeho pracovního poměru u Zaměstnavatele a vyplněním výše uvedeného předmětného dotazníku Vám poskytujeme tyto informace v oblasti ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce, informace o zpracování

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MND Drilling & Services a.s., se sídlem Lužice, Velkomoravská 900/405, PSČ 696 18, IČ 25547631, Váš budoucí zaměstnavatel („Zaměstnavatel“).

Zpracování osobních údajů je prováděno Zaměstnavatelem jakožto současně správcem.

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu článku 4 níže nás prosím kontaktujte na emailové adrese:gdprinfo-mndds@mnd.cz

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, a to v případě předmětného výše uvedeného dotazníku:

2.1 za účelem přípravy a uzavření pracovní smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru.

2.2 za účelem plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, včetně výplaty mzdy, poskytování benefitů, provádění školení a vzdělávacích akcí pro zaměstnance, Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, rodinný stav, trvalé a přechodné bydliště, kontaktní údaje, číslo účtu, dosažené vzdělání a předchozí zaměstnání, odborné dovednosti a další shodné výdělečné činnosti, znalost cizích jazyků, pracovní zařazení, případné další informace potřebné k profesnímu rozvoji zaměstnanců a/nebo poskytnuté v životopisech a/nebo osobních dotaznících. Právním základem pro tato zpracování je plnění pracovní smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru.

2.3 za účelem plnění povinností stanovených pracovněprávními předpisy a dalšími zvláštními zákony souvisejícími s činností Zaměstnavatele, zejména pro účely

  • důchodového pojištění na základě zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
  • nemocenského pojištění na základě zákona o nemocenském pojištění;
  • pojistného na sociálním zabezpečení na základě zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • zdravotního pojištění na základě zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě zákoníku práce;
  • provádění srážek ze mzdy na základě zákoníku práce;
  • vedení účetnictví na základě zákona o účetnictví;
  • výpočtu daňových plnění na základě zákona o dani z příjmu a daňového řádu.

Osobní údaje jsou pro výše uvedené zákonné účely zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, přechodné bydliště, kontaktní údaje, státní příslušnost, rodinný stav, rodné číslo, počet dětí, informace o dosaženém vzdělání a předchozím zaměstnání, členství v zastupitelstvu územního samosprávného celku, informace o zdravotní pojišťovně, změněná pracovní schopnost, stanovené srážky ze mzdy, nárok na důchod. V souvislosti s Vaším pracovním poměrem Zaměstnavatel dále zpracovává identifikační údaje členů Vaší rodiny pro účely daňových odpočtů, případně v souvislosti s žádostí o rodičovskou dovolenou. V případě pracovního úrazu (pojistné události) je Zaměstnavateli k dispozici Vaše lékařská zpráva, která je předkládána příslušné zdravotní pojišťovně za účelem likvidace pojistné události (doložení dokumentů požadovaných pojišťovnou v souvislosti s pojistnou událostí). Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na Zaměstnavatele vztahují. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.

2.4 pro účely zajištění IT bezpečnosti a správu a ochranu informačních systémů zpracovává Zaměstnavatel Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, přihlašovací údaje či logy. V případě podezřelého chování mohou být shromážděny další podrobné informace s ním související. Právním základem je takového zpracování je plnění zákonné povinnosti uložené společnosti Zaměstnavateli, případně oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.5 pro účely zajištění bezpečnosti osob a majetku jsou prostory Zaměstnavatele zajištěny zařízením elektronické kontroly vstupu a kamerovým systémem monitorujícím přístup do budovy a některé společné prostory. Současně jsou zřízeny kontrolní prvky na ID kartě zaměstnance. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.6 pro vnitřní administrativní účely je zpracováván v personálním systému Zaměstnavatele Váš fotografický záznam. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.7 pro účely zajištění potřebných oprávnění Zaměstnavatele pro provádění báňské činnosti, činnosti prováděné báňským způsobem a jiných činností souvisejících s předmětem podnikání Zaměstnavatele (živnosti, koncese, povolení, certifikáty IADC a jiné certifikáty apod.) zpracovává Zaměstnavatel Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, kopie občanského průkazu, kopie cestovního pasu, vzdělání, praxe, pracovní pozice. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je plnění pracovní smlouvy. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.8 pro účely plnění povinností Zaměstnavatele, vyplývajících z tendrů/ veřejných zakázek a realizovaných projektů jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, rodinný stav, kopie občanského průkazu, kopie cestovního pasu, vzdělání, znalost cizích jazyků, kvalifikace, praxe, pracovní smlouva, výše mzdy, pracovní pozice. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.9 pro účely realizace smluvních vztahů Zaměstnavatele identifikace osoby odpovědné ve smlouvě, objednávce, předávacím protokolu a jiných smluvních dokumentech jsou zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, pozice. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.10 pro účely prezentace a uvedení kontaktních spojení na zaměstnance Zaměstnavatel zveřejňuje údaje o vedoucích zaměstnancích a pracovnících oddělení obchodní aktivity, a to na webových stránkách Zaměstnavatele a v informativních materiálech, jako např. prezentace, memoranda, prospekty, firemní profily. Jedná se o tyto údaje: jméno, příjmení, pracovní pozice, fotografický záznam, telefonní číslo, emailová adresa, vzdělání, předchozí zaměstnání. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.11 pro vnitřní administrativní účely jsou zveřejňovány údaje v informačním zpravodaji s názvem MND Report, a to údaje v rozsahu: jméno, příjmení, pracovní pozice u autorů jednotlivých odborných článků. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.12 pro účely zajištění bezpečného pracovního prostředí a/nebo na základě požadavků zákazníka realizace testování zaměstnanců za účelem zjištění probíhajícího infekčního onemocnění s potenciálem komunitního šíření nebo jeho agens, v těle zaměstnance, (např. SARS - COV 2 - COVID 19), a to údaje v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo, rodné číslo, datum narození a informace v rozsahu pozitivní/negativní ve vztahu k přítomnosti viru/onemocnění/agens v lidském těle. Právním základem takového zpracování je souhlas subjektu údajů. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.13 pro účely povinného testování zaměstnanců za účelem vyloučení probíhajícího infekčního onemocnění SARS - COV 2 - COVID 19 v souvislosti s přítomností zaměstnance v prostorách zaměstnavatele a pracovním poměrem, údaje v rozsahu jméno, příjmení, osobní číslo, rodné číslo, výsledek provedeného testu, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID – 19, potvrzení o provedeném očkování proti COVID – 19. Právním základem takového zpracování je platná právní legislativa; Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

2.14 pro účely externí a interní prezentace Zaměstnavatele fotografický záznam a audiovizuální záznam. Právním základem takového zpracování je souhlas subjektu údajů. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování.

Nad rámec výše uvedeného potřebuje Zaměstnavatel rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje uvedené výše pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Zaměstnavatele či třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však deset let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje může Zaměstnavatel předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu. Za tímto účelem mohou být osobní údaje poskytnuty do zemí EHP a/nebo do zemí, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany. V případě výplat mezd, dávek či benefitů to mohou být platební instituce, pojišťovny či poskytovatelé benefitů. V případě zajišťování školení, vzdělávacích programů či běžné správy lidských zdrojů to mohou být poskytovatelé z oblasti HR. V případě zajišťování bezpečnosti informačních systémů či za účelem zajištění zpracování osobních údajů to mohou být poskytovatelé IT řešení.

Vaše osobní údaje mohou být z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupněny též úřadům a orgánům veřejné moci provádějícím dohled dle příslušných zákonů, externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

4. Práva subjektu údajů

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit, a to prostřednictvím kontaktu uvedeného v článku 1. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, máte právo vznést proti předmětnému zpracování kdykoli námitku, opět prostřednictvím kontaktů uvedených v článku 1.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů či právo podat proti Zaměstnavateli jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatnění těchto práv však může podléhat dalším pravidlům či podmínkám.

5. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme v souladu s článkem 2 výše zpracovávat a uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování, tj. typicky po dobu trvání pracovněprávního vztahu nebo dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Po naplnění daného účelu zpracování budou Vaše osobní údaje bezpečně odstraněny.

6. Změny v informačním oznámení

Zaměstnavatel může upravovat tyto informace dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě budete o provedené změně včas vyrozuměni.